એરપોર્ટ હેન્ડલર્સ

જો તમને તેના પર હોમીંગ પિન સાથે ગેરલાભિત બેગ મળ્યું હોય તો માલિક પાસે સંપર્ક કરવા માટે તમારી પાસે 2 વિકલ્પો છે

  1. વિશ્વ ટ્રેસર પર હેન્ડ (OHD) સ્ક્રીન પર "ID" ફીલ્ડમાં હોમિંગપિન નંબર મૂકો.
    અથવા
  2. અમારા "આઇટમ મળી"રીપોર્ટ ફોર્મ