ผู้บริหารสนามบิน

หากคุณพบกระเป๋าที่ไม่เหมาะสมกับ HomingPIN อยู่คุณสามารถติดต่อเจ้าของได้ 2 วิธีดังนี้

  1. ใส่หมายเลข HomingPIN ลงในช่อง "ID" บนหน้าจอการสืบค้นข้อมูลบนมือ (OHD) ของโลก
    หรือ
  2. กรอกข้อมูล "พบรายการ"แบบฟอร์มรายงาน